מדיניות משלוחים 

אספקה ומשלוח

 

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו ע”י החברה (להלן: “המשלוח”) בכפוף לאמור בתקנון זה.

מובהר בזאת כי אספקת המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח תתבצע בכפוף לאישור העסקה ע”י החברה ואישור התשלום ע”י חברת האשראי.

בעת הזמנת המוצרים יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: “אזורי החלוקה”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת אזורי החלוקה מעת לעת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית מעת לעת להוסיף אזורים נוספים לרשימת אזורי החלוקה, לגרוע ממנה או לשנותה בכל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לתת הודעה מוקדמת מראש.

מודגש בזאת כי משלוח מוצרים אל הלקוח נעשה אך ורק למקומות הנמצאים ברשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר..

עפ”י מדיניות האספקה של החברה מוצרים שהוזמנו באתר ע”י הלקוח אמורים להימסר בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ע”י החברה כאמור לעיל (להלן: “מועד האספקה”). מובהר עם זאת שמועד האספקה האמור מתייחס למצב שגרה, וכי ייתכנו עיכובים במועד האספקה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה.

מוסכם כי החברה לא תישא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה מ 10 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה וכי הלקוח לא יהיה זכאי לסעד ו/או פיצוי כלשהו בשל כך.

החברה תשתדל לספק את כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה, אולם הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים במלאי של החברה. על כן, החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח את כל המוצרים שהוזמנו על ידו וללקוח לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.

בעת קבלת ההזמנה מהלקוח החברה תבדוק אם כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח זמינים במלאי. במידה ומוצר אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח יהיה חסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח ותמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או במידה והלקוח מבקש זאת. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תזכה את הלקוח במלוא מחיר המוצרים שאינם זמינים במלאי.

המשלוח יימסר ללקוח אך ורק בכתובת שנמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “הכתובת המבוקשת”) , ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי הלקוח ובכפוף להיותו מעל ל-18 שנים.

 

במידה והלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במידה ובמועד החדש שתואם עם הלקוח לא יהיה הלקוח נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה.

 

בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הלקוח בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לעדכן מעת לעת את דמי המשלוח, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 

עלות המשלוח:

עד 2 בקבוקים - 25 שח

עד 4 בקבוקים – 30 שח

הזמנות גדולות ניתן לתאם מראש במספר - 054-8070000 


טואול - בניית אתרים